Kamp Süresi

7 gün

Tarih

17 - 24 Ağustos 2019

Eğitmenler

5 eğitmen

Yapay Zeka Kampı

Yapay zeka artık sıklıkla karşılaştığımız, hayatımızı doğrudan etkileyen ve ileride yaşantımızı ne derecede etkileyeceğini düşünmekten kaçamadığımız bir konu. Yapay zeka ve gelişimi günümüz toplumlarının dönüşümünü anlamak açısından zorunlu görünmektedir. Bizler de bir hafta sürecek kampımızda, alanında uzman hocalarımızla beraber Yapay Zeka üzerine birçok konuyu derinlemesine inceleyeceğiz. Yarattığı imkanlar ve zararlar gerek devletler arası ilişkileri gerekse de bireyin toplumla olan ilişkisini kökten etkilemektedir. Eleştirel teori yöntemleriyle ve politik felsefe perspektifi açısından yapay zekanın tartışılması, merkezi bir öneme sahiptir bu sebeple yapay zekanın topluma sunduğu artıların ve eksilerin değerlendirmesini etik ve politik açıdan yapacağız. Gelişmelerle beraber ortaya çıkan zihin felsefesi problemlerine de değineceğiz. Politik ve sosyolojik etkilerinden bahsederken konunun tarihine, araştırmacıların günümüzde hangi aşamada olduklarına ve gelecekteki ilerlemesine, sermayenin ve şirketlerin bu teknolojiden beklentilerini tartışacağız. İnsanın düşünebilen bir makineden farkının ya da bir şirketin bir yapay zekayı etkin kullanarak bir tekele dönüşebilmesinin imkanının ne olabileceğini ve benzeri çeşitli konuları sorgulayarak yapay zekaya geniş bir açıdan bakacağız. Yapay Zeka konusunda çalışanları ve çalışmaya başlamak isteyenleri bir araya getireceğimiz bu kampı Şirince’de Tiyatro Medresesi’nde, şehrin koşuşturmacasından uzak ve akademik özgürlüğün olduğu bir ortamda konu ile ilgilenen bir çok kişiyi bir araya getirerek 17-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceğiz.

Prof Dr. Kemal İnan | Sabancı Üniversitesi - “İki boyutlu yapay zeka kavramları üzerinden bilginin evriminin öyküsü”

Asst. Prof Dr. Şeyda Ertekin | ODTÜ - “Derin Öğrenme Algoritmaları”

Doç. Dr. Kemal Kılıç | Sabancı Üniversitesi - "Beyin, Karar ve Yaratıcılık"
Gerek termodinamiğin ikinci kanunu gibi kimi doğa yasaları, gerekse doğduğumuz gündem bu yana aldığımız eğitimler bizleri “verilen” problemleri “en iyi” şekilde çözecek bir zekâya kavuşmaya yönlendirmektedir. Söz konusu “en iyiyi” bulurken kullandığımız beynimiz, evrimsel nedenlerle, sınırlı sayıda amacı ve gene sınırlı sayıda alternatifi gözetebilmektedir. Gerek davranışsal ekonomi alanında 1970’lerin sonlarından itibaren yapılan çalışmalar, gerekse son dönemlerdeki görselleştirme teknolojilerindeki ilerlemeleri kullanarak yapılan nörobilimsel çalışmalar bizlerin bu sınırlı zekâyı alçak gönüllülükle kabullenmesini gerektiren bulguları ortaya koymaktadır. Bu durum ise yaratıcı çözümlere, yani problemlerin “verilen” sınırlarını aşarak elde edilebilecek “daha iyi” çözümlere, gerek başkalarıyla gerekse yapay zekâ sistemleriyle işbirliği yapmayı içselleştiren kişilerle oluşturacağımız takımlar sayesinde erişebileceğimizi göstermektedir. Beyin, Karar ve Yaratıcılık konuşmasının temel mesajlarından birisi farklının, yeninin ve bilinmezin, korkulacak, kaçınılması gereken ve kaygı arttırıcı değil tam tersine hayatı yaşanılır kılan, zenginleştiren ve eğlenceli yanları olduğudur.

Konuşmanın ilk kısmında katılımcılara bireyler olarak sınırlı zekâya sahip olduğumuz davranışsal ekonomi ve nörobilimsel çalışmaların bulgularını kullanarak aktarılması hedeflenmektedir. Ardından yapay zekânın iki temel bileşeni olan anlamlandırma ve karar verme bağlamında kullanılan yöntemler konusunda özet çerçeveler tarihsel gelişimleri bağlamında ele alınacaktır.  Yoğunlaşma ve Farklılaşma olarak tanımlanan iki temel stratejiyi kullanarak karar veren zeki sistemlerden yola çıkarak özellikle farklılaşma ile yaratıcılık arasındaki ilişki üzerinde durulacak, her ikisinin de (yoğunlaşma ve farklılaşma) bir denge içerisinde kullanılmasının yaşamlarımızda nasıl etki yapabileceği tartışılacaktır. Konuşma, yaratıcılığı besleyen çeşitli süreç ve yöntemlerin özetlenmesinin ardından, daha yaratıcı bir ortam oluşturulmasının önünü açabilecek yönetimsel pratiklerin tartışılmasıyla sonlanacaktır.  

Prof. Dr. Eşref Eşkınat (ODTÜ, Makine Mühendisliği): Zihin felsefesinden yapay zekaya

Modern zihin felsefesinin tarihi gelişimi, Descartes, Kant’ın zihin anlayışı, davranışçılık, özdeşlik teorileri  üzerinden gözden geçirilecek,  buradan çıkarak yapay zeka projesinin felsefi temeli olan işlevselcilik ve ona yöneltilen eleştiriler üzerinde durulacaktır. 

Doç Dr. M. Ertan Kardeş | Istanbul Üniversitesi - "Politik Felsefe Açısından Yapay Zeka"

Yapay zeka ve gelişimi günümüz toplumlarının dönüşümünü anlamak açısından zorunlu görünmektedir. Disiplin olarak felsefenin güncel görevlerinden bir tanesi de, yapay zekanın topluma sunduğu artıların ve eksilerin değerlendirmesini etik ve politik açıdan yapmaktır. Bu bağlamda yapay zekanın ve yapay teknolojilerin imkanları ve zararları gerek devletler arası ilişkileri gerekse de bireyin toplumla olan ilişkisini kökten etkilemektedir. Eleştirel teori yöntemleriyle ve politik felsefe perspektifi açısından yapay zekanın tartışılması, merkezi bir öneme sahiptir. Bu ders sürecinde, politik bir dönüşüm olarak ordunun ve çatışmaların dronizasyonu meselesi ve “askeri işlerde devrim” (Revolution in Military Affairs) kavramı ele alınacaktır. Hegelci anlamda, bu süreçlerin etik yaşamı nasıl belirlemeye başladığı ortaya konulacaktır. Yeni
savaşların küresel çapta yayılması ve “etik yaşam” çerçevesinde savaşların yönsüzleşmesi, modern politik dilin ölümünü haber vermektedir. Mevcut sorun, ders sürecinde ordunun dronizasyonu ve robotizasyonu odağında değerlendirilecektir. Risksiz bir savaş fikrinin yönsüzleşmiş savaşların dünyasında ne anlama geldiği gösterilmeye çalışılacaktır.

Dr.Öğr. Üyesi Tacettin Ertuğrul (İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Sosyoloji): Jacques Derrida ve Teknik Problemi adlı teziyle felsefe doktora eğitimini Galatasaray Üniversitesi ve Strasbourg Üniversitesi’nde eş zamanlı olarak tamamladı. Aynı konudaki araştırma projesi çerçevesinde Jean-Luc Nancy danışmanlığında araştırmalar gerçekleştirdi. Felsefe tarihi ve çağdaş felsefe yanı sıra, özel olarak teknik/teknoloji felsefesi üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Strasbourg Üniversitesi bünyesindeki CREPHAC araştırma merkezinin ve Ars Industrialis derneğinin üyesidir.

Felsefi Bir Soruşturma: Farmakon olarak Yapay Zeka

Bu sunumda yapay zeka meselesi teknoloji üzerine açılacak bir felsefi soruşturma güzergahı içinde ele alınacaktır. Yapay zekanın etkileri basit ve tek yanlı değildir, zira genel olarak teknoloji gibi yapay zeka da farmakondur, hem ilaç hem zehirdir. Yapay zekanınilave/ikame (supplément) karakteri üzerine de düşüneceğimiz bu sunumda Jacques Derrida düşüncesi özel bir hareket noktası oluşturmaktadır.

Kemal İnan

1 programı var

Bilgisayar
Detaylar

Kemal Kılıç

1 programı var

Bilgisayar
Detaylar

Şeyda Ertekin

1 programı var

Bilgisayar
Detaylar

M. Ertan Kardeş

3 programı var

Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Felsefe
Detaylar

Tacettin Ertuğrul

2 programı var

Felsefe
Detaylar

Tiyatro Medresesi