Kamp Süresi

7 gün

Tarih

18 - 25 Temmuz 2020

Eğitmenler

4 eğitmen

Çağdaş Felsefe

Çağdaş Felsefe yalnızca kronolojik bir sınıflandırma değil aynı zamanda  geçmiş yüzyılların felsefi problemlerine karşı alınan yeni tavırları imler. Bu yeni tavırlar, özellikle 19. yüzyılda hem felsefenin psikolojizm ile girdiği tartışmalar hem de matematik ve fizik gibi bilimlere dair temellendirme problemleriyle ilgili kriz ortamında doğmuştur. Bu açıdan çağdaş felsefenin problemleri felsefe tarihi mirasından ayrı düşünülemez. O halde çağa ait olan felsefe hem sorularıyla bu mirasın yükünü taşımakta hem de cevaplarıyla kendisine yeni bir “miras” yaratmaktadır. Bu kampımızda da çağdaş felsefe geleneğine yön vermiş başlıca filozofların ortaya attıkları problemleri ve düşünce sistemlerini ve güncel felsefi sorunları ele alacağız.

 

Ders içerikleri: 

Diler Tarhan: “Fenomenolojiden Analitik Felsefeye, Çağdaş Felsefede Semantik Eğilimler

Bu derslerde, Husserl ile Frege felsefeleri üzerinden çağdaş semantikteki kırılma noktaları ele alınacak ve fenomenoloji ile analitik felsefe gelenekleri arasında köprü vazifesi gören semantik sorunlar iki farklı gelenek nezdinde soruşturulacaktır. Husserl ve Frege felsefelerinde anlam, doğruluk, nesne ve sayı anlayışlarına değinilerek her iki filozofun da farklı gelenekler üzerinden kendi kuramlarının merkezine yerleştirdikleri “mantıksal form” düşüncesi, semantik bağlamda tartışılıp mukayese edilecektir.

Emre Şan: “Felsefe ve Fark“

Felsefe ve fark seminerlerinin amacı, fark meselesinin felsefe tarihindeki rolünü anlamak ve kavramın çağdaş felsefede ortaya çıkardığı soruları göz önüne sermektir. Farkı düşünen aynı zamanda karşılaştırır, ayrım yapar ve bağlar. Farklılık işlevsel olarak tüm felsefe argümanlarında bulunmasına rağmen yarattığı düşünsel dönüşüm kendini dolaysız olarak göstermez. Bu yüzden onun anlamını ortaya çıkarmak gerekir. Şu halde seminerler boyunca farkı düşünmek ve felsefe arasındaki ilişkiyi araştıracağız.

Özgür Soysal: "Çağdaş Politika Felsefesinin Temel Sorun ve Gerilimleri: Habermas ve Foucault Tartışması"

Bu dersin amacı  “Modernite-postmodernite” başlığı altında toplanan ve çağdaş düşünceyi belli ikicilikler arasına sıkıştıran tartışmalarda sıklıkla zıt kutuplar olarak atıfta bulunulmalarına rağmen, Habermas ve Foucault arasındaki tartışmanın, tam da böylesi ikiciliklerin ötesine uzanan çağdaş düşünce hareketinin önündeki güçlüklere ve sorunlara ışık tutabilen ve böylece günümüz koşullarına uygun eleştirel bir düşünüm pratiği kavrayışı arayışına önemli katkılarda bulunabilen bir diyalog imkânını barındırdığını göstermektir.  Böylelikle hem Habermas ve Foucault düşünceleri üzerinden çağdaş politika felsefesindeki gerilim ve açmazlara ışık tutulacak hem de günümüzde özgürleşimci eleştirel düşünüm pratiği kavrayışının oluşturulmasıyla ilgili çabaların bu gerilim ve açmazlarla nasıl başa çıkmaya çalıştığına ilişkin bir perspektif kazanılmaya çalışılacaktır.

Toros Güneş Esgün: “Adorno’da Negatif Diyalektik, Yaşam ve Politika”

Adorno’nun başta Heidegger olmak üzere çağdaş felsefeye ve 18./19. yy felsefelerine yönelttiği eleştiriler negatif diyalektik kavramı üzerinden tartışılacak ve yaşam, özgürlük, totalitarizm, başkalık, direniş gibi kavramlar Adorno’nun politik ve etik düşünceleri ekseninde ele alınacaktır. Bu çerçeve içerisinde Schmitt, Arendt, Benjamin gibi diğer 20. yüzyıl düşünürlerine değinilerek olabildiğince bütünlüklü bir perspektif ortaya konmaya çalışılacaktır.

Arkhé Köyü

Şirince Köyünün eğitim vadisinde Sosyal ve Beşerî Bilimlere adanmış bağımsız bir akademik kampüs.

Arkhé Projesi 2014 yılında Nesin Matematik Köyü’nde doğdu; yıllar içinde kabuğuna sığamadı ve yanda 13 dönüm bir zeytinliğe taşındı. Burada 80 kişinin birbirini rahatsız etmeden konaklayabileceği, çalışabileceği ve tartışabileceği akademik bir ortam inşa ediyoruz.

Arkaik çağ tiyatrolarını andıran bir amfimiz; üst katını yatakhane, alt katını kütüphane ve derslik olarak kullandığımız ana binamız; eski usul köy kahvelerini andıran bir yemekhanemiz hazır durumda. İnsanı kucaklayan bahçelerimiz, 150 adet zeytin ağacımız ve ufukta deniz manzarasına hâkim açık dersliğimiz var.

Hoca evlerimiz ve yel değirmenimizin inşaatına da bu yazdan sonra başlayacağız.

Kampüsün size sunacakları; başta mutlak huzur – göz alabildiğince doğa içinde, motor ve trafik gürültüsü yerine kuş ve cırcır böceği sesine uyanmanın verdiği olağanüstü his. Yanı sıra, Türkiye’nin kendi alanlarında en yetkin hocalarından alacağınız ufuk açıcı dersler ve bu dersleri takip eden sonsuz Sokratik tartışmalar.

Ve tabii karşılaşacağınız en çarpıcı manzara, yazını bir tatil beldesinde geçirmek yerine dağın başında fikir çarpıştıran heyecan verici gençler.