Kamp Süresi

7 gün

Tarih

8-15 Temmuz 2021

Dikotomiye Sığmayan Tıp

“Hayat Gri, Tıp da Tehlikelidir”

İnsanlığın düşünce tarihini izlediğimizde eski Yunan öncesi ve Mısır uygarlığı döneminde doğanın zorlu koşulları karşısında güçsüz olan insanın yer altında ve üstünde pek çok Tanrı yarattığını, iyilik ve kötülük durumlarını var ettiği bu Tanrılara bağladığını görmekteyiz. Mezopotamya ve Mısır uygarlığından farklı olarak barınmak, ölü gömmek gibi gündelik yaşamın ötesini kendisi için soru alanı olarak tanımlayan ve “bilimi bilmek için yapmak” düsturu uyarınca bilme ve kavrama arzusunu açığa çıkaran antik Yunan uygarlığı, diğer alanlarda olduğu gibi tıp sanatında da devrime neden olmuştur. Değişen yeni bakış açısının bir yansıması olarak tıp da artık doğa üstü bir güç olarak değil; bilim, teknik ve sanatsal yetilerin bütünü olarak değerlendirilmiştir. Doğaldır ki yaşanan bu değişim, hastalığın nedenleri kadar sağaltımının da insani bir yeti olabileceği gerçeğini var etmiştir.

Pekiyi ama tarihin uzun yürüyüşünde topluma ücretsiz sağlık hizmeti sunan ve hemcinslerini özgür bir hayat için güçlendiren kadın şifacıların külleri üzerine mesleki ehliyet kazanan hekimler ve tıp kurumunu yaşadığımız pandemi koşullarında yeniden ele almak gerekmez mi? Öyle ya; binlerce ışık yılı uzaklıktan nanometre düzeyi yakınlığa kadar her alanda eskiye kıyasla daha çok bilgi sahibi olan insanlık yeterli bilgelikte mi? “Ne gördüğüm hakikati gizlemekten hoşlanırım, ne de bunu açıkça ifade etmekten korkarım” diyebilen kaç tane bilim insanı var? Tıpta ve her alanda bugün hangi amaç için bilgi üretilmekte? Ve üretilen bilgiler nasıl bir bugün ve geleceği şekillendirmekte?...

Öte yandan yaşamımızın son bir yılı, kimimizin yaptığı ya da pek çoğumuzun yapmayı istediği gibi tıp kurumuna ve onun temsilcilerine sırtımızı dönmek ya da onlara kahretmekle bir arpa boyu yol alamayacağımızı da kanıtlıyor. Tıp bilgisi ve pratiği, artık “uygar” yaşantımızın temel direği haline dönüşmüş durumda çünkü. Dahası unutmayalım; son bir yılda pek çok dostumuzu, yoldaşımızı, tanıdık ya da akrabamızı onlar sayesinde yaşamda tutabildik. Hal böyleyse, tıp paradigması ve o paradigma çerçevesinde şekilllenen pratikler, övme ya da sövme dışı bir analize tabi tutulmak zorunda değil mi?

Bu atölye hiç kimseye mutlak bir hakikat vaad etmiyor. Sadece dünyaya fırlatılan biçare insanın tek derdi olan dünyayı anlama ihtiyacını kolaylaştırabilecek kimi soruların peşine düşüleceğini ve üçüncü bin yılın uygarlığında hepimizin dimağına “hayatın gerçeği” olarak kodlanan bir yanılsamadan hem mekânsal hem zihinsel uzaklıkta olunacağını taahhüt ediyor.

Amaç: Bu atölyede son bir yıldır gündelik yaşamı belirleyen tıp pratiklerinin salgın zemininde nasıl şekillendiği, söz konusu tıp pratiklerini öneren – yaşama geçiren aktörlerin toplumsal dinamiklerle ilişkisi, neoliberal patriyarkal kapitalizm ile kurumsal tıp arasındaki karşılıklı etkileşim ve ana akım yolundan çıkma – kaçış fırsatları tartışmaya açılacaktır.

Strateji: Bugünü anlamak için, tarihsel toplumsal koşulların, her yapı gibi tıp kurumu ve profesyonellerini de şekillendirdiği kabulünden hareketle tıp paradigmasının tarihsel kökenlerine inerek bütünlüklü bir analizini yapmak

Program

Atölyenin tüm katılımcıları ilk gün saat 09.00’da kahvaltıda buluşarak tanışacaklardır. Atölye boyunca yapılacak sabah kahvaltılarında takip eden günün programının beklenti ve hedefleri belirlenecektir.

1. Gün

• 10.30 – 12.30 Deneyim Paylaşımı: Pandemide Ne Oldu?

o Bu oturumda her bir atölye katılımcısının son bir yılını pandemi zemininde paylaşması istenecek ve grubun ortak “Soru(n) Tahtası” oluşturulacaktır.

• 12.30 – 13.30 Çerçeve Sunum (1): Ne(y)den Kaçıyoruz?

o Bu sunumda “Soru(n) Tahtası” verilerine göre Ferda Keskin ve Osman Elbek tarafından atölyenin yoğunlaşacağı eksen ve konular sistematik bir analiz ile ortaya konulacaktır.

• 15.00 – 17.00 Tartışma Oturumu (1): Piyasa, Toplum, Tıp

o Bu oturumda Emin Baki Adaş ve Osman Elbek’in kolaylaştırıcılığında neoliberal ideolojininbirey, toplum, kurumsal tıp pratikleri ve profesyonelleri ile olan karşılıklı etkileşimi ele alınacaktır.

• 20.00 – 23.00 Film Gösterimi: 16 Ton (Yönetmen: Ümit Kıvanç)

o Bu oturumda film gösteriminin ardından Meral Türk’ün kolaylaştırıcılığında işçi sağlığı, tıp ve pandemi konusu ele alınacaktır.

2. Gün

• 10.00 – 10.30 Performans Gösterisi

o Bu oturumda atölyeden bir katılımcının azami 30 dakikalık bir performans gösterisi gerçekleştirilecektir.

• 10.30 – 12.30 Çerçeve Sunum (2): Ölmek Bu Kadar Zor mu?

o Bu oturumda Halis Ulaş tarafından uygarlığın itici dinamiği ölüm kavramı eşliğinde analiz edilecektir.

• 15.00 – 20.00 Tartışma Oturumu (2): Tıbbın Dibi

o Bu oturumda insan evrimi ekseninde prehipokratik dönem Murat Aksu, Ferda Keskin ve Osman Elbek kolaylaştırıcılığında ele alınacaktır.

3. Gün

• 10.00 – 10.30 Yerinde Görelim (1): Milet Antik Kenti

o Bu oturumda atölyeden bir katılımcının azami 30 dakikalık bir performans gösterisi Milet antik kentinde gerçekleştirilecektir.

• 10.30 – 14.30 Çerçeve Sunum (3): İonya: “Mekân Varoluştur”

o Bu oturumda İsmail Gezgin ve Ferda Keskin tarafından Milet antik kenti gezisi eşliğinde İonya’nın insan uygarlığındaki etkileri mekânsal ve entelektüel yönden analiz edilecektir.

• 18.00 – 22.00 Tartışma Oturumu (3): Hipokratik Tıp

o Bu oturumda Murat Aksu, İsmail Gezgin, Ferda Keskin ve Osman Elbek kolaylaştırıcılığında hipokratik dönem tıbbının düşünsel veçheleri ele alınacaktır.

4. Gün

• 10.00 – 10.30 Performans Gösterisi

o Bu oturumda atölyeden bir katılımcının azami 30 dakikalık bir performans gösterisi gerçekleştirilecektir.

• 10.30 – 13.30 Tartışma Oturumu (4): Roma, Ortaçağ ve İslam Tıbbı

o Bu oturumda Murat Aksu, Ferda Keskin ve Osman Elbek kolaylaştırıcılığında hipokratik dönem sonrası tıp kurumu ele alınacaktır.

• 15.00 – 16.00 Çerçeve Sunum (4): Seküler ve Post-seküler Toplum

o Bu oturumda Emin Baki Adaş tarafından uygarlık tarihine sekülarizmin etkisi analiz edilecektir.

• 16.00 – 20.00 Tartışma Oturumu (5): Rönesans ve Modernite

o Bu oturumda Ferda Keskin kolaylaştırıcılığında modernitenin günümüz dünyasına olan etkisi ele alınacaktır.

5. Gün

• 10.00 – 13.00 Yerinde Görelim (2): Dünden Bugüne...

o Önce Selçuk Efes Müzesi, ardından Selçuk Devlet Hastanesi kolaylaştırıcılar eşliğinde ziyaret edilerek tarihsel süreklilik içerisinde tıp pratikleri ve algısının değişimi – dönüşümü ele alınacaktır.

• 16.00 – 19.00 Tartışma Oturumu (6): Yirminci Yüzyıl Tıbbı

o Bu oturumda Murat Aksu, Ferda Keskin ve Osman Elbek kolaylaştırıcılığında modern tıp paradigması ele alınacaktır.

• 21.00 – 22.00 Çerçeve Sunum (5): Hekim – Hasta

o Bu oturumda Murat Aksu, Ferda Keskin ve Osman Elbek kolaylaştırıcılığında günümüz tıp– sağlık hizmeti ortamının çatışma dinamikleri analiz edilecektir.

6. Gün

• 10.00 – 10.30 Performans Gösterisi

o Bu oturumda atölyeden bir katılımcının azami 30 dakikalık bir performans gösterisi gerçekleştirilecektir.

• 10.30 – 13.30 Tartışma Oturumu (7): TC Öncesi Bu Topraklarda Tıp

o Bu oturumda Murat Aksu, Suavi Aydın ve Osman Elbek kolaylaştırıcılığında cumhuriyet öncesi tıp dönemi ele alınacaktır.

• 15.30 – 20.30 Tartışma Oturumu (8): Günümüz Türkiyesinde Tıp

o Bu oturumda Murat Aksu, Suavi Aydın ve Osman Elbek kolaylaştırıcılığında cumhuriyet sonrası tıp dönemi ele alınacaktır.

7. Gün

• 08.00 – 08.30 Performans Gösterisi

o Bu oturumda atölyeden bir katılımcının azami 30 dakikalık bir performans gösterisi gerçekleştirilecektir.

• 08.30 – 11.30 Tartışma Oturumu (9): COVID-19 Pandemisinde Tıp

o Bu oturumda Feride Aksu Tanık, Ferda Keskin ve Osman Elbek kolaylaştırıcılığında pandemiye şeklini ve ruhunu veren tıp algısı ele alınacaktır.

• 11.30 – 12.00 Kapanış Oturumu

Kolaylaştırıcılar:

Emin Baki Adaş: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Ferda Keskin: İstanbul Bilgi Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi

Feride Aksu Tanık: Halk Sağlığı Uzmanı, Akademisyen, Türk Tabipleri Birliği Etik Kurul Başkanı Halis Ulaş: Psikiyatrist, Akademisyen, Serbest Hekim

İsmail Gezgin: Ege Üniversitesi Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim Üyesi

Meral Türk: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Murat Aksu: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD Öğretim Üyesi Osman Elbek: Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Akademisyen, Serbest Hekim

Suavi Aydın: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Arkhé Kampüsü
Çadır1350
Koğuş1650
Çift Kişilik Oda2850
Tek Kişilik Oda3750