ἀρχή

Arkhé, bir şeyin kaynağı, kökeni veya temeli anlamına gelen Antik Yunanca bir kavramdır. Felsefe veya kültür gibi kapsamlı bir kavram olduğu için tam olarak soyut sınırlarla tanımlanamaz. Ancak arkhé’nin tarihsel serüvenini incelersek onun manasına vakıf olabiliriz. Bahsi geçen tarihsel süreç de Antik dünyada, günümüz bakış açısından çok farklı bir konjonktür içerisinde vuku bulmuştur. Yaşadığımız çağda, bir şeyin temeli sorgulanırken, bu süreç modern bilim, eğitim, kültür ve toplumundan bağımsız hareket edemez. Bu sebepten dolayı, bir Antik Yunan ideali olan arkhé konsepti günümüz dünyasıyla bağdaştırılması zor bir mentaliteyi temsil eder.

İşte bu nedenden ötürüdür ki, bu projenin ismini teşkil eden arkhé kavramı, sembolik bir isim olmanın ötesinde, bu projenin nihai hedeflerini bizlere yansıtır. Antik Yunan düşünürlerinin arkhé sorgusu neticesinde felsefe, fizik, kimya, astronomi gibi günümüz dünyasını şekillendiren temel alanlar ortaya çıkmıştır. Modern dünyada tanımlanmış normların ötesinde bir derinliğe sahip olduğunu düşündüğümüz arkhé mentalitesi farklı başlangıçlara ortam sağlayacak bir alternatiftir.

Sonuç olarak, bu Arkhé projesinin amacı, insanlara günlük hayatta göremedikleri bir derinlik gösterip, onları saygı duyabilecekleri bir dünya ile tanıştırarak, onlara yaratıcı ve üretken olunabilecek bir ortam sunmaktır.

archeprojesi@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s